W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje dla Kandydatów - Kierunek Geodezja i Kartografia

Geodezja to historycznie nauka o mierzeniu Ziemi i przedstawianiu jej obrazu na opracowaniach kartograficznych w postaci map.

Geodezja współcześnie to wciąż nauka o mierzeniu Ziemi, ale z wykorzystaniem  wielu  technik  obserwacyjnych  od  geodezji  kosmicznej poprzez satelitarną, zobrazowania fotogrametryczne i klasyczne naziemne pomiary geodezyjne.

gik zdj

Różnorodność technik obserwacji Ziemi powoduje nieustanny wzrost roli geodety jako tego, który potrafi te wszystkie dane zintegrować.

Geodeta, nadając precyzyjną lokalizację przestrzenną, potrafi prezentować i interpretować zachodzące zjawiska.

 

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.

Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej.

Kształcimy na trzech kierunkach:

 • Geodezja i Kartografia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Geoinformatyka


Kierunek: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Studia stacjonarne (dzienne):

 • I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów
 • II stopnia (magisterskie) - 3 semestry

7 specjalności:

 • Geodezja i Nawigacja Satelitarna
  Geodezyjne i nawigacyjne zastosowanie technologii pomiarowych opartych na sztucznych satelitach Ziemi. Badanie lokalnej i globalnej geodynamiki dla potrzeb zakładania osnów geodezyjnych, monitoringu i zapobiegania geozagrożeniom. Geodezyjne i geofizyczne wykorzystanie precyzyjnych pomiarów ziemskiego pola siły ciężkości.
 • Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
  Geodezyjna Obsługa Inwestycji (m.in. w budownictwie lądowym, wodnym, w górnictwie i transporcie), podstawy geotechniki i geologii w zakresie niezbędnym dla geodezji inżynieryjnej. Monitoring przemieszczeń obiektów inżynierskich realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych systemów pomiarowo-kontrolnych. Projektowanie systemów pomiarowych (np. systemy optoelektroniczne), technologie BIM (ang. Building Information Modeling).
 • Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej
  Metodyka  redakcji  i  opracowania  map  oraz  ich  nowoczesnych form publikowania (mapy standardowe, serwisy internetowe, wizualizacje 3D). Grafika komputerowa, oprogramowanie GIS, projektowanie i zakładanie baz danych topograficznych i geograficznych.
 • Fotogrametria i Teledetekcja
  Nowoczesne technologie pozyskiwania danych lotniczych, satelitarnych, UAV i naziemnych wraz z algorytmami ich przetwarzania w celach uzyskania map tematycznych (np. pokrycia terenu) oraz trójwymiarowych modeli obiektów architektonicznych.
 • Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
  Kataster i Gospodarka Nieruchomościami Zakładanie i prowadzenie katastru nieruchomości, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, opracowania geodezyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich, wycena nieruchomości.
 • Systemy Informacji Przestrzennej
  Systemy Informacji Przestrzennej Projektowanie baz danych przestrzennych, systemów informacji  przestrzennej  oraz  modelowanie  i  analizy przestrzenne w zarządzaniu przestrzenią publiczną. SIP to narzędzie wspomagające proces decyzyjny w gminach, powiatach, województwach, firmach i organizacjach.
 • Mobile Mapping and Navigation Systems
  is an offer for students who have already obtained a bachelor’s degree. We give you the opportunity to acquire knowledge in the field of collecting, processing, and analysis of the spatial data for the needs of modern navigation systems. First of all, you will learn the principles of designing, developing and using mobile measurement platforms and mobile mapping systems (MMS). You will learn how to design location-based systems (LBS) and navigation applications (GNSS, GNSS/INS). Furthermore, you will achieve a comprehensive knowledge about outdoor (self-driving car, UAV) and indoor navigation systems.

-------------------------

Studia niestacjonarne:

I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów,

specjalność Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej

II stopnia (magisterskie) - 4 semestry

3 specjalności:

 • Geodezja Inżynieryjna
 • Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej
 • Technologie Satelitarne w Geodezji

lokalizacja

NASZE ATUTY

 • Nowoczesne akredytowane laboratoria wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz opro-gramowanie, gwarantujące dostęp do najnowszych technologii geodezyjnych.
 • Ćwiczenia terenowe oraz praktyki zawodowe prowadzone w najwyższym w Polsce wymiarze godzinowym  spośród  wszystkich  krajowych  placówek  akademickich, kształcących w dziedzinie geodezji. Ćwiczenia terenowe odby wają się po każdym roku studiów. Studenci zdobywają w ten sposób doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności przygotowujące do samodzielnej pracy geodety.
 • Ośrodki naukowo-szkoleniowe w Grybowie k. Nowego Sącza oraz Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu k. Warszawy. To tam m.in. prowadzimy ćwiczenia terenowe, prace badawcze i projekty studenckich kół naukowych.
 • W 2016, 2017 oraz 2018 roku w rankingu Perspekty w znaleźliśmy  się  na  pierwszym  miejscu  kierunków  geodezyjnych w Polsce. Mamy bardzo wysoki poziom kształcenia oraz najszerszą w Polsce gamę specjalności, których ukończenie to najprostsza droga do uzyskania uprawnień zawodowych.

 CO PO STUDIACH?

Geodeta jest niezbędny w procesie:

 • obsługi wszelkich inwestycji budowlanych, zarówno na etapie projektowania, jak i ich wznoszenia oraz kontroli;
 • obrotu i gospodarki nieruchomościami;
 • tworzenia  map,  zarówno  tych  papierowych,  jak  i elektronicznych oraz interakty wnych;
 • prowadzenia rejestrów i integracji różnych działów administracji publicznej.

  Możesz pracować w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w szkolnictwie geodezyjnym i w firmach administracyjnych. Będziesz miał wiedzę niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. Możesz także podjąć studia doktoranckie.

DZIAŁNOŚĆ STUDENCKA:

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - GEOIDA

Działa  od  1994  r.  skupiając  się  na  popularyzacji  zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii oraz geoinformatyki.  Jej  celem  jest  również  pobudzanie  zainteresowania pracą naukową i organizacyjną wśród studentów oraz promowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia mają okazję współtworzyć oraz brać udział w licznych krajowych, a także międzynarodowych konferencjach i wyjazdach. Organizacja stawia na integrację, rozwój osobisty oraz współpracę z innymi jednostkami badawczymi i firmami z całej Polski.

Koło Naukowe Geodezji i Kartografii

Działa od 2014 r. i zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem naukow ym oraz zdoby waniem nowej wiedzy z zakresu geodezji i geoinformatyki. Członkowie Koła pracują nad wieloma innowacyjnymi i interdyscyplinarnymi projektami pozwalającymi nie tylko poszerzyć wiedzę ze studiowanego kierunku, ale także zdobyć całe spektrum nowych i przydatnych umiejętności. Zrealizowane projekty są często prezentowane w formie referatów, posterów lub publikacji podczas konferencji na terenie Polski oraz za granicą. To idealne miejsce dla wszystkich, którzy chcę w pełni przyswoić i wykorzystać wiedzę zdobytą w toku studiów.

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii

To  grupa  osób  reprezentująca  wszystkich  studentów naszego wydziału. Jej zadaniem jest uczestniczenie  w  Radach  Wydziału,  Komisjach  Programowych  i w posiedzeniach Parlamentu Studentów. W imieniu wszystkich studentów wyraża opinie o harmonogramie studiów i sesji egzaminacyjnych oraz o planach zajęć. Organizuje wydarzenia kulturowe, rozrywkowe oraz sportowe m.in.: wyjazdy integracyjne, Otrzęsiny, Bal Wydziału Geodezji i Kartografii, ale także dydaktyczne, np. Złota Kreda - konkurs na najlepszych prowadzących naszego wydziału. Rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia socjalne i naukowe, zapomogi oraz miejsca w Domach Studenckich.

Dodatkowe informacje