W naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług - zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacje dla Kandydatów - Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna to studia skierowane do wszystkich, którzy chcą zrozumieć aspekty techniczne, społeczne, ekonomiczne i prawne procesu formułowania polityki przestrzennej zarówno na szczeblu lokalnym (gminnym), regionalnym, krajowym, jak również w skali europejskiej i światowej. Są zainteresowani, by zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne związane z projektowaniem urbanistycznym, oceną oddziały wań na środowisko, opracowaniami ekofizjograficznymi, działaniami związanymi z rewitalizacją i ochroną krajobrazu oraz gospodarką nieruchomościami. Chcą poznać nowoczesne narzędzia i instrumenty oraz oprogramowanie wspierające procesy analizy i projektowania tj. CAD, GIS, BIM. Są zainteresowani zdobyciem niezbędnej wiedzy, pozwalającej kompleksowo spojrzeć na złożone zagadnienie racjonalnego gospodarowania przestrzenią, oraz nabyciem umiejętności praktycznych wysoko cenionych na rynku pracy.

G P zdj

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej to najstarsza akademicka geodezyjna placówka naukowo-dydaktyczna w Polsce.

Rozpoczęła działalność w 1921 r. jako Wydział Mierniczy. Obecną nazwę nosi od 1954 r. W 2016 r. świętowaliśmy 95 lat pracy dydaktycznej i naukowej.

Kształcimy na trzech kierunkach:

 • Geodezja i Kartografia
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Geoinformatyka


Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne (dzienne):

I stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów

II stopnia (magisterskie) - 3 semestry

Studia niestacjonarne:

I stopnia (inżynierskie) - 8 semestrów

II stopnia (magisterskie) - 4 semestry

2 specjalności:

 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowa-nia przestrzenią

SPECJALNOŚCI (wybierane na I i II stopniu studiów)

 • Urbanistyka w Planowaniu Przestrzennym
  Przygotowanie do pracy w planowaniu przestrzennym.  Program  studiów  obejmuje    wiedzę  urbani-styczną i planistyczną przedstawianą w powiązaniu z ogólną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i społecznych. Duży nacisk kładziony jest na ćwiczenia projektowe, dzięki którym otrzymasz niezbędne przygotowanie – merytoryczne i techniczne – do sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych oraz koncepcji rozwoju przestrzennego terenów o różnych funkcjach. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD, GIS oraz BIM.

 • Środowiskowe Uwarunkowania Gospodarowania Przestrzenią
  Przygotowanie do wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych przy wyznaczaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów. Poznasz zasady sporządzania: ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, planów, polityk i strategii, opracowań ekofizjograficznych, rewitalizacji, planowania rozwoju obszarów wiejskich oraz analiz rynku nieruchomości. Zdobędziesz umiejętność wykorzystania technologii komputerowych CAD i GIS.

CO PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie w firmach projektowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej lub w przedsiębiorstwach geodezyjnych. Będziesz mógł starać się o wpis do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po studiach uzupełniających możesz również ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

NASZE ATUTY

 • Nowoczesne akredytowane laboratoria wyposażone w oprogramowanie.
 • Kadra naukowo-dydaktyczna wysoko wykwalifikowana z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, nauk przyrodniczych, urządzania terenów wiejskich, wykorzystania technologii systemów informacji przestrzennej, przetwarzania i interpretacji zdjęć lotniczych oraz satelitarnych, kartografii i gospodarki nieruchomościami.
 • Praktyki zawodowe oraz warsztaty urbanistyczne kompleksowo przygotowujące do pracy zawodowej. Odby wamy je po drugim lub trzecim  roku studiów inżynierskich. Oprócz pracy i nauki, to także wspólne spędzanie czasu, zawiązy wanie przyjaźni, wycieczki, ogniska i dużo dobrej zabawy.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi ze środowiska biznesu, samorządami i organizacjami publicznymi, instytucjami zagranicznymi. Ma to duże znaczenie w przygotowy waniu przyszłego absolwenta do rozwiązywania problemów istotnych dla gmin, powiatów i województw.
 • Wysoka jakość kształcenia potwierdzona bardzo dobrą oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (certyfikat akredytacyjny przyznany w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością” 2020)oraz wysoką  pozycją  w  rankingu  Perspektywy 2018 w  wśród  kierunków gospodarka przestrzenna w Polsce.
  Na bieżąco  wprowadzane  są  zmiany  udoskonalające  program  kształcenia  z  uwzględnieniem  najnowszych trendów rozwojowych w zakresie gospodarki przestrzennej, a także oczekiwań pracodawców i studentów.

DZIAŁNOŚĆ STUDENCKA:

Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej - GEOIDA

Działa  od  1994  r.  skupiając  się  na  popularyzacji  zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii oraz geoinformatyki.  Jej  celem  jest  również  pobudzanie  zainteresowania pracą naukową i organizacyjną wśród studentów oraz promowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia mają okazję współtworzyć oraz brać udział w licznych krajowych, a także międzynarodowych konferencjach i wyjazdach. Organizacja stawia na integrację, rozwój osobisty oraz współpracę z innymi jednostkami badawczymi i firmami z całej Polski.

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Skupia w swoich szeregach osoby pragnące pogłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej oraz dzielić się nią między sobą, korzystając również z doświadczenia, pomocy i wsparcia kadry naukowej i współdziałając z podmiotami zewnętrznymi. Główne obszary działalności i zainteresowań naukowych Koła to szeroko pojęte zagadnienia związane z zagospodarowaniem i kształtowaniem przestrzeni, dotyczące zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz projektowania urbanistycznego. Studenci prowadzą badania naukowe, są autorami publikacji naukowych, współorganizują konferencje, seminaria, warsztaty urbanistyczne, wyjazdy naukowo-badawcze, a także pracują nad różnego rodzaju projektami konkursowymi, ucząc się w ten sposób pozyskiwać partnerów biznesowych, szukać źródeł finansowania oraz zarządzać czasem i ludźmi.

Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Geodezji i Kartografii

To  grupa  osób  reprezentująca  wszystkich  studentów naszego wydziału. Jej zadaniem jest uczestniczenie  w  Radach  Wydziału,  Komisjach  Programowych  i w posiedzeniach Parlamentu Studentów. W imieniu wszystkich studentów wyraża opinie o harmonogramie studiów i sesji egzaminacyjnych oraz o planach zajęć. Organizuje wydarzenia kulturowe, rozrywkowe oraz sportowe m.in.: wyjazdy integracyjne, Otrzęsiny, Bal Wydziału Geodezji i Kartografii, ale także dydaktyczne, np. Złota Kreda - konkurs na najlepszych prowadzących naszego wydziału. Rozpatruje wnioski i przyznaje stypendia socjalne i naukowe, zapomogi oraz miejsca w Domach Studenckich.

 

Dodatkowe informacje